env medהקורס מיועד לאדריכלים ומתכנני עיר ואזור, חברי וועדות תכנון, רשויות לפיתוח, מנהלי משאבים לאומיים, גורמי רישוי ואכיפה ומכוון להתמודדות עם קונפליקטים בנושאים של תכנון ואיכות סביבה.

הקורס יקנה מיומנויות וכישורי גישור לפתרון קונפליקטים בנושאים של תכנון ואיכות סביבה שלעתים אינם מגיעים למערכת המשפטית, אבל גורמים לנזקים לבעלי עניין שונים ולארגון.

 

 

מידע מלא

הקורס עוסק בנוסף למיומנויות הגישור גם בנושאים ספציפיים כגון: הערכת קונפליקט, מיפוי כל בעלי העניין, אפיון סכסוכים באיכות סביבה, גישור רב צדדי, ניהול מפגשים, זיהוי אינטרסים, פיתוח אופציות, ועוד.

נושאי הקורס

  • מודל הגישור, כלי המגשר,
  • הערכת קונפליקט,
  • סקירת כל בעלי העניין,
  • איפיון סכסוכים בתכנון ואיכות סביבה,
  • מעורבות בקונפליקט,
  • גישור רב צדדי,ניהול מפגשים, זיהוי אינטרסים, פיתוח אופציות, ועוד

הקורס מאושר ע"י הוועדה המייעצת לגישור שליד הנהלת בתי במשפט (וועדת גדות).

שיטת ההדרכה: אינטראקטיבי וכולל הרצאות, סימולציות ותרגילים המאפשרים למשתתף לחוות גישור בהנחיה מודרכת.
משתתפי הסדנה: רצוי שישתתפו בכל קבוצה עד 20 משתתפים.
משך הסדנה: קורס בן 60 שעות אקדמיות