iStock_000057667376_Chngבסדנה לומדים יסודות, אסטרטגיות וטכניקות של משא ומתן על פי "מודל שבעה האלמנטים" אשר פותח באוניברסיטת הרווארד ע"י Prof. Howard Raiffa  ו – Prof. Roger Fisher. המודל מלמד ניהול משא ומתן המבוסס על אינטרסים ולא על עמדות (interests, not positions), והוא מתאים במיוחד למשא ומתן בין אנשים ובין גופים המקיימים מערכת יחסים מתמשכת. הסדנה מקנה למשתתפים כלים ומיומנויות המובילים למשא ומתן יעיל ומוצלח, מלווה בפיתוח כישורי השכנוע במשא ומתן.

מידע מלא

הסדנה תקנה למשתתפים כלים ומיומנויות שיאפשרו להם לנהל משא ומתן יעיל ומוצלח ויכול שכנוע במשא ומתן פנים וחוץ ארגוניים בצורה הטובה ביותר. נבחן באמצעות דיונים מונחים ומשחקי סימולציה את אפקטיביות המודל תוך בחינת תפקידו של המנהל כאסטרטג המוביל לסדרת הסכמות והבנות.

נושאי הסדנה – 

 • בניית אמון כמרכיב הכרחי במשא ומתן
 • תיאוריה ומודל המשא ומתן – שבעת האלמנטים ככלי להכנת המו"מ
 • מדידה וקידום ההצלחה במו"מ
 • כיצד מתכוננים למשא ומתן, ופיתוח אסטרטגיות לקראת תהליך המשא ומתן.
 • העוסק במשא ומתן כפותר בעיות – תרשים המעגל.
 • כלים ואסטרטגיות למשא ומתן – סטנדרטים וקריטריונים אובייקטיביים.
 • סולם הסקת המסקנות.
 • תקשורת ככלי בניהול משא ומתן: – בנית כישורי תקשורת.
 • הקשבה אקטיבית.
 • שאלת שאלות להבנת האינטרסים של השני.
 • כיצד לנתח את האינטרסים של השני.
 • הצדדים החלשים והחזקים של הצד השני ( WATNA/ BATNA).
 • התמודדות ותגובה למהלכים כוחניים ותחרותיים: טקטיקות, מניפולציות, התקפות.
 • יישום התיאוריות במקום העבודה (סימולציות מהחיים המקצועיים של המשתתפים).

משתתפי הסדנא: רצוי שישתתפו בכל קבוצה עד 20 משתתפים.
משך הסדנא: יומיים