• “Negotiation over Water"– Proceedings of the Haifa Workshop, 1997
פורסם ע"י המרכז הישראלי למו"מ וגישור (ICN) בשיתוף עם אונסקו- תכנית IHP – V

• מדריך קצר לבניית קונצנזוס: חלופה לכללי הסדר של רוברט לקבוצות, ארגונים וכינוסים עד-הוק המעוניינים לפעול לפי קונצנזוס
– Prof. Larry Susskind
Consensus Building Institute Harvard/MIT
המדריך פורסם ע"י המרכז הישראלי למו"מ וגישור (ICN) בשיתוף משרד המשפטים והמרכז הארצי לגישור ויישוב סכסוכים

• ארבעה דוחות של "הערכת קונפליקט"
פסולת מוצקה – אתר דודאים
דרכים – כביש מס. 6
חופים – המרינה בתל-אביב
שדות תעופה – נתב"ג אלפיים
הדוחות פורסמו בעברית ואנגלית ע"י המרכז הישראלי למו"מ וגישור ובשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה.

• תכנית משא ומתן לצעירים – מומל"צ
ספר למורה – מומל"צ, משא ומתן לצעירים, ספר לתלמיד – מומל"צ משא ומתן לצעירים
ספרי מומל"צ מופיעים בעברית ובערבית והוצאו לאור בשיתוף המרכז הישראלי למשא ומתן וגישור ICN ומשרד החינוך והתרבות.